Om oss
Vi är Cityflytt

Cityflytt är en flyttfirma som i över 20 års tid har erbjudit prisvärd flytthjälp till både privatpersoner och företag. Målet är att en flytt utförd av Cityflytt alltid ska vara effektiv, snabb och enkel. Det spelar ingen roll om det handlar om en företagsflytt, en bostadsflytt eller en specialtransport. Om du anlitar Cityflytt ser vi till att vi uppfyller alla dina önskemål rörande din flytt.

Med Göteborg som bas erbjuds våra tjänster över nästan hela landet!

Miljöpolicy

Cityflytt skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från företagets egna resurser och förutsättningar verka för:

 1. Att livsmiljön sätts i centrum
 2. Att minska miljöeffekterna från våra fordon
 3. Att förebygga föroreningar
 4. Att följa forsknings- och utvecklingsarbetet på miljöområdet för att öka vårt kunnande om hur miljön påverkas
 5. Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
 6. Att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
 7. Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål
Behöver du flytthjälp - Göteborg? CityFlytt är din flyttfirma.
Sök

Våra anställda ska:

 1. Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten
 2. Alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen
 3. Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning
 4. Med hjälp av Cityflytts checklista utföra daglig tillsyn av fordonet
 5. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas
 6. Alltid använda bilbältet
 7. Alltid följa gällande hastighetsbegränsning
 8. Genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken
 9. Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar
 10. Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt

Arbetsmiljöpolicy

Cityflytt.se jobbar för att ha glada och pigga medarbetare. Därför vill vi hålla en trevlig och ren arbetsplats för våra anställda. Vi strävar efter att:

 1. Förvissa oss om att all personal är förtrogna med vår policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö
 2. Hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljö området, samt att se till att dessa efterlevs
 3. Förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls
 4. Inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats
 5. Ta till vara på våra anställdas kompetens och skapa möjligheter för varje individ att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete
 6. Vara en drog- och rökfri arbetsplats
 7. Använda oss av arbetskläder med miljöanpassat tryckmaterial
 8. Löpande personalutveckling. Om våra anställda är glada kan dom i sin tur jobba för att sätta våra kunder i fokus och genomföra deras önskemål på bästa sätt

Trafikpolicy

Cityflytt.se strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

 1. Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna
 2. Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn
 3. Minst fyra gånger per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn
 4. Kontroll av färdskrivare, körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen
 5. Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar
Cityflytt Logo

Behöver du hjälp?
Du kan alltid ringa oss på 031-271640

Mån-fre: 08.00–18.00 | Lör–sön: 10.00–15.00